صفحه اصلی قانون جذب ما چه کسانی را جذب می‏کنیم ( 1 )
تبلیغات

ما چه کسانی را جذب می‏کنیم ( 1 )

بر اساس قانون جذب ما چه کسانی

راجذب می‏کنیم و یا چه کسانی جذب

ما می‏شوند؟ هر فردی در زندگی ...

یک سری دوستان خاصی دارد که تقریبا

همه آن دوستان، از خصوصیاتی نسبتا شبیه به هم برخوردارند.

و یا به عبارتی دیگرمعمولا طیف دوستان و همنشینان هر شخص، افراد خاصی هستند که

خصوصیات اخلاقی نسبتا شبیه هم دارند. قانون جذب فقط منحصر به اشیا
و خواسته‏های مادی و معنوی نیست بلکه در مورد افراد نیز صادق است.
یعنی ما تا اندازه‏ای می‏توانیم تعیین کنیم که چه کسی را جذب خواهیم نمود.
طبق یافته‏های دانشمندان، هر کسی دربردارندۀ هاله‏ای از انرژی در اطراف
خود است که این هالۀ انرژی به تفکرات فرد بستگی دارد؛ تفکرات مثبت
هاله‏های انرژی مثبت و تفکرات منفی هاله‏های انرژی منفی را تولید می‏کنند.
پس با توجه به اینکه هاله‏های انرژی در اطراف هر شخصی وجود دارد،
مجاورت با افراد مثبت‏اندیش یا منفی‏نگر باعث تاثیر در رفتار ما می‏شود.
برای مثال با خود تصور کنید که چرا یک کودک در بغل مادر خود احساسی
بسیار خوب دارد؟ یقینا به این دلیل است که مادر با عشق خالص و ناب
خود به کودک، انرژی خود را به او منتقل نموده و با بغل کردن کودک،
وی را در فضای انرژی مثبت خود قرار می‏دهد. همینطور در مورد هاله‏های
انرژی افراد خوب، مثبت نگر و … . و نیز هاله‏های انرژی افراد منفی نیز
همینطور است. حتما تابحال همنشینی با افرادی که تفکرات منفی دارند
همنشین شده‏اید. قطعا تا چند دقیقه یا ساعت دچار نوعی کاهش انرژی شده
و حالت شادابی خود را از دست داده‏اید.
در مورد جذب انسانها و اینکه ما چه کسانی را جذب می‏کنیم، نمی‏توان
افرادی را که حضورشان در زندگی ما به دست خودمان نبوده و
ناچارا در زندگی ما وارد شده‏اند را به حساب آورد،
مانند پدر، مادر، برادر، معلم، همسایه و … . اما جذب دوستان و همسر
تا اندازه‏ای می‏توان در آن به صورت اختیاری عمل نمود. ما همیشه افرادی را
جذب می‏کنیم که مانند ما اندیشیده و نیز رفتاری مانند خودمان دارند اما نه تنها
دقیقا شبیه خودمان، بلکه بسیار بیشتر و شدیدتر از خودمان در آن رفتار و تفکرات
زندگی خود را سپری می‏کنند. برای مثال اگر ما روزی ۵ بار غیبت کرده و دروغ
می‏گوییم، فردی را جذب خواهیم کرد که روزی ۵۰ بار دروغ گفته و غیبت می‏کند.

بقیه در << ما چه کسانی را جذب می کنیم ( 2 ) >>