تبلیغات

جملات زیبا و موفقیت مرداد 95

وسیله و ابزارهای رسیدن به موفقیت

ممکن است تغییر کند و دگرگون شوند،

ولی هدف همواره یک چیز است.


اگر خواسته ها و اهداف خود را نشناسیم، همانند کشتی بدون سکانی خواهیم بود

که در اوج مثبت اندیشی، همواره مسیر خود را دگرگون می کنیم.


رسیدن به برخی چیزها ایمان محکم و انرژی و تلاش فراوان می خواهد،

گرچه می توان به آنها رسید، اما باید به راستی کار کرد.


 

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم

و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم.


 

جملات زیبا و موفقیت


جملات موفقیت و زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا و موفقیت

«آرشیو جملات زیبا و موفقیت» «صفحه اصلی موفقیت»